เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถิติการให้บริการ
มุมบุคลากร
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กฏหมายระเบียบข้อบังคับ
งานตรวจสอบภายใน





 
อยากฉีดวัคซีน แต่ไม่อยากเป็นอัมพฤกษ์ ฟังคลิปนี้!
[ ดูทั้งหมด ]




จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552





กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai





  เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ครั้งแรก
       เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมได้รับเกียรตจากท่านนายสมชาย อำพันกาญจน์ นายอำเภอโชคชัย ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนางสาวอารีย์ ศิริพิน ท้องถิ่นอำเภอโชคชัย ได้เดินทางมาเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบล...
 
  เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ครั้งแรก
  การติดตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่...
   โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเท...
  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกา...
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ เน...
  เรื่อง ส่งมอบหีบบัตรและรวบรวมคะแนนในการเลือกตั้งส...
  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเจ้าพนักงานผู้ดำเ...
  ส่งมอบหีบบัตรและอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบ...
  ประชาสัมพันธ์บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและบัตรเล...
  พิธีบวงสรวงท้าวสุรนารีประจำอำเภอโชคชัย ประจำปี 2...

   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้