เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน [ 21 ก.ค. 2558 ]269
2 การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคําสั่งรับคําขอรับ ใบอนุญาต) [ 21 ก.ค. 2558 ]288
3 การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) [ 21 ก.ค. 2558 ]260
4 การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน [ 21 ก.ค. 2558 ]281
5 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคําสั่งรับคําขอรับ ใบอนุญาต) [ 21 ก.ค. 2558 ]259
6 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) [ 21 ก.ค. 2558 ]281
7 การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคล ธรรมดา [ 21 ก.ค. 2558 ]258
8 (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปน บุคคลธรรมดา [ 21 ก.ค. 2558 ]283
9 การแกไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร [ 21 ก.ค. 2558 ]279
10 การแกไขรายการบานกรณีมีรายการบานผิดไปจากขอเท็จจริงหรือบานเลขที่ซ้ํากัน [ 21 ก.ค. 2558 ]270
11 การขอเลขที่บาน [ 21 ก.ค. 2558 ]270
12 การขอเลขที่บาน กรณีทะเบียนบานชั่วคราว [ 21 ก.ค. 2558 ]260
13 การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1 [ 21 ก.ค. 2558 ]264
14 การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง [ 21 ก.ค. 2558 ]269
15 การจําหนายชื่อรอง [ 21 ก.ค. 2558 ]282
16 การจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบาน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนตางดาวที่มีใบสําคัญ ประจําตัวคนตางดาวตายในตางประเทศ [ 21 ก.ค. 2558 ]249
17 การจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบาน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบาน มากกวา 1 แหง [ 21 ก.ค. 2558 ]259
18 การจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบาน เมื่อปรากฏวาบุคคลในทะเบียนบานไดตายไป แลว แตยังไมไดจําหนายชื่อและรายการบุคคล [ 21 ก.ค. 2558 ]267
19 การจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบาน เมื่อมีคําสั่งศาลใหผูใดเปนคนสาบสูญ [ 21 ก.ค. 2558 ]277
20 การแจงขอทําหนาที่เปนเจาบาน [ 21 ก.ค. 2558 ]248
 
หน้า 1|2|3|4