เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
กฏหมายระเบียบข้อบังคับ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 [ 15 ก.ย. 2558 ]181
2 พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ.2497 [ 11 ก.ย. 2558 ]172
3 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 [ 11 ก.ย. 2558 ]152
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินเทศบาล พ.ศ.2501 [ 8 ก.ย. 2558 ]192
5 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 [ 8 ก.ย. 2558 ]182
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2504 [ 4 ก.ย. 2558 ]170
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน ฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 [ 1 ก.ย. 2558 ]183
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน ฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2548 [ 1 ก.ย. 2558 ]180
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุของสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 [ 20 ส.ค. 2558 ]181
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 [ 5 ส.ค. 2558 ]175
11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 [ 5 ส.ค. 2558 ]153
12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 [ 5 ส.ค. 2558 ]163
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) [ 5 ส.ค. 2558 ]155
14 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [ 9 มิ.ย. 2558 ]168
15 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 28 พ.ค. 2558 ]161
16 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 5 ก.พ. 2558 ]164
17 พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องถิ่น (ฉบัยที่ 3) พ.ศ.2543 [ 5 ก.พ. 2558 ]156
18 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 [ 5 ก.พ. 2558 ]155
19 แผนผังขั้นตอนการชำระภาษี [ 14 ม.ค. 2558 ]164