วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๒๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (น้ำยาพ่นหมอกควัน จำนวน ๕ ขวด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา และศพด. เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุ สำหรับการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
วัสดุสำนักงาน (วัสดุแบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร)
6  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุถุงยังชีพ สำหรับช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง