วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
จ้างเหมาแรงงานพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงานกองคลัง ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (รายใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างเหมาแรงงานประจำรถบรรทุกขยะเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ( ธงชาติ, ธงตราสัญลักษณ์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายน้อย หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)