เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 79 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 การขอรับบําเหน็จพิเศษของลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น [ 21 ก.ค. 2558 ]83
62 การรับชําระภาษีปาย [ 21 ก.ค. 2558 ]85
63 การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]97
64 การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 21 ก.ค. 2558 ]92
65 การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 21 ก.ค. 2558 ]85
66 การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ [ 21 ก.ค. 2558 ]93
67 การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไป [ 21 ก.ค. 2558 ]86
68 การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล [ 21 ก.ค. 2558 ]93
69 การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 21 ก.ค. 2558 ]89
70 การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 21 ก.ค. 2558 ]87
71 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 21 ก.ค. 2558 ]88
72 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 21 ก.ค. 2558 ]88
73 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ [ 21 ก.ค. 2558 ]94
74 การขอใบอนุาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมลอยทั่วไป [ 21 ก.ค. 2558 ]93
75 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล [ 21 ก.ค. 2558 ]91
76 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 21 ก.ค. 2558 ]89
77 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 21 ก.ค. 2558 ]90
78 การขอหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร [ 21 ก.ค. 2558 ]89
79 การรับชําระภาษีบํารุงทองที่ [ 21 ก.ค. 2558 ]93
 
|1|2|3หน้า 4