เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 79 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 การรับแจงการยายออกแลว แตใบแจงการยายที่อยูสูญหาย หรือชํารุดกอนแจงยายเขา [ 21 ก.ค. 2558 ]86
42 การรับแจงการยายออกและยายเขาในเขตสํานักทะเบียนเดียวกัน [ 21 ก.ค. 2558 ]84
43 การขอตออายุใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร [ 21 ก.ค. 2558 ]78
44 การขอใบรับรองการกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 32 [ 21 ก.ค. 2558 ]82
45 การขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน [ 21 ก.ค. 2558 ]96
46 การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21 [ 21 ก.ค. 2558 ]74
47 การขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร [ 21 ก.ค. 2558 ]79
48 การขออนุญาตดัดแปลงหรือใชที่จอดรถที่กลับรถและทางเขา - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 [ 21 ก.ค. 2558 ]77
49 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ 21 ก.ค. 2558 ]89
50 การขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารตามมาตรา 33 [ 21 ก.ค. 2558 ]79
51 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 21 ก.ค. 2558 ]78
52 การแจงกอสรางอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ก.ค. 2558 ]79
53 การแจงเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ก.ค. 2558 ]80
54 การแจงดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ก.ค. 2558 ]89
55 การแจงถมดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]84
56 การแจงรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ก.ค. 2558 ]77
57 การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส [ 21 ก.ค. 2558 ]81
58 การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 21 ก.ค. 2558 ]84
59 การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ [ 21 ก.ค. 2558 ]77
60 การขอรับบําเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวขององคกรปกครองสวน ทองถิ่นถึงแกกรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหนาที่) [ 21 ก.ค. 2558 ]84
 
|1|2หน้า 3|4