เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 79 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในตางประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด [ 21 ก.ค. 2558 ]156
42 การเพิ่มชื่อ กรณีตกสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อป พ.ศ. 2499 [ 21 ก.ค. 2558 ]168
43 การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอางวาเปนคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน โดยไมมีหลักฐานมาแสดง [ 21 ก.ค. 2558 ]159
44 การรับแจงการเกิด กรณีเกิดในบาน และเกิดนอกบาน [ 21 ก.ค. 2558 ]220
45 การรับแจงการเกิดเกินกําหนด [ 21 ก.ค. 2558 ]183
46 การรับแจงการตาย กรณีตายในบาน และตายนอกบาน [ 21 ก.ค. 2558 ]166
47 การรับแจงการตาย กรณีสงสัยวาตายดวยโรคติดตออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ [ 21 ก.ค. 2558 ]176
48 การรับแจงการตาย กรณีสํานักทะเบียนอื่น [ 21 ก.ค. 2558 ]174
49 การรับแจงการตายเกินกําหนด [ 21 ก.ค. 2558 ]181
50 การรับแจงการยายกลับเขาที่เดิม [ 21 ก.ค. 2558 ]170
51 การรับแจงการยายเขา [ 21 ก.ค. 2558 ]201
52 การรับแจงการยายที่อยูของคนไปตางประเทศ [ 21 ก.ค. 2558 ]176
53 การรับแจงการยายปลายทา [ 21 ก.ค. 2558 ]172
54 การจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบาน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบาน มากกวา 1 แหง [ 21 ก.ค. 2558 ]202
55 การจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบาน เมื่อปรากฏวาบุคคลในทะเบียนบานไดตายไป แลว แตยังไมไดจําหนายชื่อและรายการบุคคล [ 21 ก.ค. 2558 ]203
56 การจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบาน เมื่อมีคําสั่งศาลใหผูใดเปนคนสาบสูญ [ 21 ก.ค. 2558 ]204
57 การแจงขอทําหนาที่เปนเจาบาน [ 21 ก.ค. 2558 ]208
58 การแจงรื้อถอนบาน หรือบานถูกทําลาย [ 21 ก.ค. 2558 ]205
59 การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารตนฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บ ตนฉบับเอกสารการทะเบียน [ 21 ก.ค. 2558 ]171
60 การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร [ 21 ก.ค. 2558 ]159
 
|1|2หน้า 3|4