เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 79 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การแจงรื้อถอนบาน หรือบานถูกทําลาย [ 21 ก.ค. 2558 ]97
22 การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารตนฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บ ตนฉบับเอกสารการทะเบียน [ 21 ก.ค. 2558 ]95
23 การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร [ 21 ก.ค. 2558 ]85
24 การเพิ่มชื่อ กรณีการใชสูติบัตร ใบแจงการยายที่อยู หรือทะเบียนบานแบบเดิม [ 21 ก.ค. 2558 ]98
25 การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยไดรับการผอนผันใหอยูอาศัยในราชอาณาจักร เปนกรณีพิเศษ เฉพาะรายตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองหรือกฎหมายวาดวยสัญชาติ [ 21 ก.ค. 2558 ]89
26 การเพิ่มชื่อ กรณีคนตางดาวที่มีหนังสือเดินทางเขามาในประเทศไทย ซงึ่ระยะเวลาการอนุญาตใหอยูใน ประเทศไทยยังไมสิ้นสุด มีความประสงคขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน ท.ร. 13 [ 21 ก.ค. 2558 ]90
27 การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในตางประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด [ 21 ก.ค. 2558 ]85
28 การเพิ่มชื่อ กรณีตกสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อป พ.ศ. 2499 [ 21 ก.ค. 2558 ]89
29 การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอางวาเปนคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน โดยไมมีหลักฐานมาแสดง [ 21 ก.ค. 2558 ]84
30 การรับแจงการเกิด กรณีเกิดในบาน และเกิดนอกบาน [ 21 ก.ค. 2558 ]100
31 การรับแจงการเกิดเกินกําหนด [ 21 ก.ค. 2558 ]99
32 การรับแจงการตาย กรณีตายในบาน และตายนอกบาน [ 21 ก.ค. 2558 ]92
33 การรับแจงการตาย กรณีสงสัยวาตายดวยโรคติดตออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ [ 21 ก.ค. 2558 ]98
34 การรับแจงการตาย กรณีสํานักทะเบียนอื่น [ 21 ก.ค. 2558 ]95
35 การรับแจงการตายเกินกําหนด [ 21 ก.ค. 2558 ]98
36 การรับแจงการยายกลับเขาที่เดิม [ 21 ก.ค. 2558 ]93
37 การรับแจงการยายเขา [ 21 ก.ค. 2558 ]106
38 การรับแจงการยายที่อยูของคนไปตางประเทศ [ 21 ก.ค. 2558 ]95
39 การรับแจงการยายปลายทา [ 21 ก.ค. 2558 ]94
40 การรับแจงการยายออก [ 21 ก.ค. 2558 ]98
 
|1หน้า 2|3|4