เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 มาตรฐานด้านการเปรียบเทียบปรับ [ 11 มิ.ย. 2563 ]242
22 มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า [ 11 มิ.ย. 2563 ]277
23 มาตรฐานทางระบายน้ำ [ 11 มิ.ย. 2563 ]238
24 มาตรฐานแบบแปลนอาคารเรียน [ 11 มิ.ย. 2563 ]238
25 มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ [ 11 มิ.ย. 2563 ]289
26 มาตรฐานระบบน้ำสะอาด [ 11 มิ.ย. 2563 ]206
27 คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวณราคากลาง [ 11 มิ.ย. 2563 ]271
28 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 11 มิ.ย. 2563 ]290
29 คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม [ 11 มิ.ย. 2563 ]290
30 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณของ อบจ. เทศบาล และ อบต. [ 11 มิ.ย. 2563 ]230
31 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณของ อบจ. เทศบาล และ อบต. [ 11 มิ.ย. 2563 ]241
32 คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 [ 11 มิ.ย. 2563 ]281
33 คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง [ 11 มิ.ย. 2563 ]271
34 คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย [ 11 มิ.ย. 2563 ]278
35 คู่มือการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [ 11 มิ.ย. 2563 ]249
36 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลาง อปท. [ 11 มิ.ย. 2563 ]238
37 คู่มือการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ [ 9 มิ.ย. 2563 ]201
38 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 9 มิ.ย. 2563 ]199
39 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 30 มี.ค. 2563 ]194
40 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง มกราคม 2559 [ 27 ม.ค. 2559 ]203
 
|1หน้า 2|3