เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [ 11 มิ.ย. 2563 ]178
2 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลาง อปท. [ 11 มิ.ย. 2563 ]170
3 คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย [ 11 มิ.ย. 2563 ]182
4 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณของ อบจ. เทศบาล และ อบต. [ 11 มิ.ย. 2563 ]163
5 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณของ อบจ. เทศบาล และ อบต. [ 11 มิ.ย. 2563 ]173
6 คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 [ 11 มิ.ย. 2563 ]179
7 คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง [ 11 มิ.ย. 2563 ]176
8 คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวณราคากลาง [ 11 มิ.ย. 2563 ]177
9 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 11 มิ.ย. 2563 ]188
10 คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม [ 11 มิ.ย. 2563 ]192
11 มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 11 มิ.ย. 2563 ]177
12 มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 11 มิ.ย. 2563 ]188
13 มาตรฐานการดูแลที่สาธารณประโยชน์ [ 11 มิ.ย. 2563 ]169
14 มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี [ 11 มิ.ย. 2563 ]168
15 มาตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาต [ 11 มิ.ย. 2563 ]184
16 มาตรฐานด้านการเปรียบเทียบปรับ [ 11 มิ.ย. 2563 ]171
17 มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า [ 11 มิ.ย. 2563 ]176
18 มาตรฐานทางระบายน้ำ [ 11 มิ.ย. 2563 ]170
19 มาตรฐานแบบแปลนอาคารเรียน [ 11 มิ.ย. 2563 ]174
20 มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ [ 11 มิ.ย. 2563 ]187
 
หน้า 1|2