เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 เม.ย. 2567 ]11
2 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 เม.ย. 2567 ]11
3 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 1 เม.ย. 2567 ]12
4 คู่มือปฏิบัติงานด้านธุรการ [ 6 ม.ค. 2566 ]58
5 คู่มือสิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (อปท.) [ 6 ม.ค. 2566 ]47
6 คู่มือการปฏิบัติงานองค์ฺกรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ม.ค. 2566 ]53
7 คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2529 [ 6 ม.ค. 2566 ]42
8 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 17 ก.ย. 2564 ]49
9 มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก [ 11 มิ.ย. 2563 ]217
10 มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ [ 11 มิ.ย. 2563 ]227
11 มาตรฐานตลาด [ 11 มิ.ย. 2563 ]231
12 มาตรฐานควบคุมอาคาร [ 11 มิ.ย. 2563 ]216
13 มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค [ 11 มิ.ย. 2563 ]215
14 มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ [ 11 มิ.ย. 2563 ]223
15 มาตรฐานศูนย์เรียนรู้ชุมชน [ 11 มิ.ย. 2563 ]220
16 มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน [ 11 มิ.ย. 2563 ]208
17 มาตรฐานหอกระจายข่าว [ 11 มิ.ย. 2563 ]223
18 มาตรฐานห้องน้ำสะอาด [ 11 มิ.ย. 2563 ]224
19 มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 11 มิ.ย. 2563 ]264
20 มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 11 มิ.ย. 2563 ]306
 
หน้า 1|2|3