เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th
 
 
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [ 11 มิ.ย. 2563 ]16
2 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลาง อปท. [ 11 มิ.ย. 2563 ]12
3 คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย [ 11 มิ.ย. 2563 ]17
4 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณของ อบจ. เทศบาล และ อบต. [ 11 มิ.ย. 2563 ]15
5 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณของ อบจ. เทศบาล และ อบต. [ 11 มิ.ย. 2563 ]16
6 คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 [ 11 มิ.ย. 2563 ]12
7 คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง [ 11 มิ.ย. 2563 ]17
8 คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวณราคากลาง [ 11 มิ.ย. 2563 ]17
9 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 11 มิ.ย. 2563 ]21
10 คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม [ 11 มิ.ย. 2563 ]17
11 มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 11 มิ.ย. 2563 ]19
12 มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 11 มิ.ย. 2563 ]16
13 มาตรฐานการดูแลที่สาธารณประโยชน์ [ 11 มิ.ย. 2563 ]18
14 มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี [ 11 มิ.ย. 2563 ]19
15 มาตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาต [ 11 มิ.ย. 2563 ]18
16 มาตรฐานด้านการเปรียบเทียบปรับ [ 11 มิ.ย. 2563 ]18
17 มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า [ 11 มิ.ย. 2563 ]16
18 มาตรฐานทางระบายน้ำ [ 11 มิ.ย. 2563 ]17
19 มาตรฐานแบบแปลนอาคารเรียน [ 11 มิ.ย. 2563 ]16
20 มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ [ 11 มิ.ย. 2563 ]19
 
หน้า 1|2