เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปอาหาร “ การทำแหนมหมูและขนมจีบ ”


เมื่อวันที่  25  มีนาคม  2562  ที่ผ่านมา  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปอาหาร   “ การทำแหนมหมูและขนมจีบ ”  ณ  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  โดยมีประชาชน  กลุ่มผู้สูงอายุ  และกลุ่มแม่บ้าน เข้ารับการฝึกอบรม  เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชนและการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น  ตลอดจนก่อให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มีความผูกพันในอาชีพ 

2022-11-28
2022-11-28
2022-11-27
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-21
2022-11-21
2022-11-20
2022-11-18