เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9


เมื่อวันที่  12  สิงหาคม  2561  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่   9  ณ  หอประชุมอำเภอโชคชัย  เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี  ทรงมีพระชนมายุครบ  86 พรรษา  และให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า    เกิดความตระหนักภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยและเกิดความรักความสามัคคีใน หมู่ประชาชน 
2023-10-04
2023-10-04
2023-10-04
2023-10-03
2023-10-03
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02