เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th
 
 
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 มาตรฐานระบบน้ำสะอาด [ 11 มิ.ย. 2563 ]27
22 มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ [ 11 มิ.ย. 2563 ]26
23 มาตรฐานศูนย์เรียนรู้ชุมชน [ 11 มิ.ย. 2563 ]26
24 มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน [ 11 มิ.ย. 2563 ]27
25 มาตรฐานหอกระจายข่าว [ 11 มิ.ย. 2563 ]27
26 มาตรฐานห้องน้ำสะอาด [ 11 มิ.ย. 2563 ]27
27 มาตรฐานควบคุมอาคาร [ 11 มิ.ย. 2563 ]27
28 มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค [ 11 มิ.ย. 2563 ]26
29 มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ [ 11 มิ.ย. 2563 ]25
30 มาตรฐานตลาด [ 11 มิ.ย. 2563 ]27
31 มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก [ 11 มิ.ย. 2563 ]27
32 คู่มือการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ [ 9 มิ.ย. 2563 ]28
33 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 9 มิ.ย. 2563 ]29
34 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 30 มี.ค. 2563 ]30
35 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง มกราคม 2559 [ 27 ม.ค. 2559 ]25
36 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง มีนาคม 2558 [ 1 พ.ค. 2558 ]28
37 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ.2558 [ 1 เม.ย. 2558 ]28
 
|1หน้า 2