เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม

    รายละเอียดข่าว

แบบ บก.๐๖
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 
 
  1. ชื่อโครงการ  จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมและโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม
 
  1. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
 
  1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๖๙๘,๙๖๕.๔๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทสี่สิบสตางค์-)
 
  1. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๕๓๐,๘๖๘.๕๒ บาท (ห้าแสนสามหมื่นแปดร้อยหกสิบแปดบาทห้าสิบสองสตางค์)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) นม ยูเอชที ชนิดกล่อง (ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร) จำนวน ๖๗,๘๘๖ กล่อง ราคากล่องละ ๗.๘๒ บาท/กล่อง
  1. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๕.๑ ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ หมวด ๔ การทำสัญญา การจัดส่ง และการจัดเก็บนมโครงการ ข้อ ๑๖ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนเอกชนจัดซื้อนมตามราคากลางที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) เป็นราคาในการจัดซื้อ ดังนี้
     ๑๙.๑ นมพาสเจอร์ไรส์ (๒๐๐ มิลลิลิตร)               ถุงละ  ๖.๕๘  บาท
     ๑๙.๒ นม ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร)      กล่อง  ๗.๘๒  บาท
ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวเป็นราคาจำหน่ายเท่ากันทุกจังหวัดทั่วประเทศและเปลี่ยนแปลงได้ตามมติคณะรัฐมนตรี
 
  1. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๖.๑ นางวิรัตน์  ร่วมกระโทก              ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ     ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวเสาวภา  คุ้มกระโทก        ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ           กรรมการ
๖.๓ นางสาวนิราวรรณ  สร้อยกระโทก  ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา             กรรมการ
 
 
 
 
 
(นายสมศักดิ์  ธรรมวุฒิพงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม