เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโป่งช้าง หมู่ที่ 4

    รายละเอียดข่าว

          โดยเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายโป่งช้าง  หมู่ที่ ๔  โดยจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณคลอง 
          ชลประทานสายใหญ่   จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณคลองชลประทานสายบน  ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐
          เมตร  ยาว ๒,๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙,๔๕๐ ตารางเมตร    
          พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  ๑  ป้าย  รายละเอียดปรากฏตามแบบรูป และ
          รายการก่อสร้างของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เลขที่ ๑๘/๒๕๖๑

    เอกสารประกอบ

ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโป่งช้าง หมู่ที่ 4
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.พ. 2562
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม