เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม

    รายละเอียดข่าว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  จัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  ประจำภาคเรียนที่  2/2561  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  และโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม     
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ     กองการศึกษา  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม    
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    ๑,676,700.-บาท   (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   วันที่   26   ตุลาคม   2561   
     ราคากลาง   ๗94,949.92.-บาท   (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทเก้าสิบสองสตางค์)
        -นม ยู.เอช.ที.  (รสจืด ขนาดบรรจุ  ๒๐๐  มิลลิลิตร)   ชนิดกล่อง  จำนวน  101,656  กล่อง  ราคากล่องละ  7.82  บาท  เป็นเงิน  ๗94,949.92.-บาท   (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทเก้าสิบสองสตางค์)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    4.1 ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม  (นม)  โรงเรียน  ภาคเรียนที่  2/2561   ลงวันที่  10  ตุลาคม  2561   หมวด  6  ราคาจัดซื้อนมโรงเรียน  ข้อ  19  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนเอกชนจัดซื้อนมตามราคากลางที่คณะรัฐมนตรีกำหนด  (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  2557)  เป็นราคาในการจัดซื้อ  ดังนี้
                    ๑๙.๑  นมพาสเจอร์ไรส์   ชนิดถุง           ถุงละ     ๖.๕๘  บาท
                    ๑๙.๒  นม ยู.เอช.ที.       ชนิดกล่อง        กล่องละ  ๗.๘๒  บาท
                                                        ชนิดซอง ซองละ    ๗.๗๒  บาท      
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
   5.1 นางวิรัตน์  ร่วมกระโทก               ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ         ประธานกรรมการ
   5.2 นายสมประเสริฐ  ปลอดกระโทก     ตำแหน่ง   หัวหน้าฝ่ายการโยธา                            กรรมการ
   5.3 นางสาวนิราวรรณ  สร้อยกระโทก    ตำแหน่ง   ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา                        กรรมการ

     
                      (นายสมศักดิ์  ธรรมวุฒิพงศ์)
                     นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม
    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม