เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเกียบ หมู่ที่๑๒ โดยวิธีคัดเลือก

    รายละเอียดข่าว

          โดยเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเกียบ  หมู่ที่ ๑๒  โดยจุดเริ่มต้น  
          โครงการบริเวณบ้านนายเกียบ  จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายอุ่น  ขนาดกว้าง ๕ เมตร  ยาว 
          ๒๘๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๔๑๕ ตารางเมตร  พร้อมติดตั้ง 
          ป้ายประชาสัมพันธ์  จำนวน  ๑  ป้าย  รายละเอียดปรากฏตามแบบรูป และรายการก่อสร้างของ
          เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เลขที่ ๗/๒๕๖๑    เอกสารประกอบ เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเกียบ หมู่ที่๑๒ โดยวิธีคัดเลือก
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม