เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองบง หมู่ที่ ๕

    รายละเอียดข่าว

โดยสังเขป โดยเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองบง หมู่ที่ ๕ โดยจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ
          ถนนทางหลวงชนบทเลขที่ ๒๐๔๕   จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนานายน้อย  ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐
          เมตร  ยาว ๑,๔๘๐.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๔๔๐.๐๐
          ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ รูป และ
          รายการก่อสร้างของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เลขที่ ๑๙/๒๕๖๑

    เอกสารประกอบ

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองบง หมู่ที่ ๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ส.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม