เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านโนนสะอาดใน หมู่ที่ ๙

    รายละเอียดข่าว

          โดยสังเขป โดยเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านโนนสะอาดใน  หมู่ที่ ๙ โดยจุดเริ่มต้นโครงการ
          บริเวณรอยต่อถนนคอนกรีตรีสอร์ทมีเค จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณคลองชลประทาน ๖๒L ขนาดกว้าง   
          เฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร  ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า
          ๕,๒๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย  รายละเอียดปรากฏตามแบบ  
          รูป และรายการก่อสร้างของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เลขที่ ๒๒/๒๕๖๑    เอกสารประกอบ

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านโนนสะอาดใน หมู่ที่ ๙
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ส.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม