เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบแม่น้ำมูล หมู่ที่ ๑

    รายละเอียดข่าว

โดยสังเขป โดยเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบแม่น้ำมูล หมู่ที่ ๑ โดยจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ 
          นานายเพิ่ม จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนานายช่วย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร  ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร 
          หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย  
          ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย  รายละเอียดปรากฏตามแบบ รูป และรายการก่อสร้างของเทศบาล
          ตำบลท่าเยี่ยม เลขที่ ๑๕/๒๕๖๑    เอกสารประกอบ

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบแม่น้ำมูล หมู่ที่ ๑
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ส.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม