เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายคลองชลประทานหลังวัดท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๑

    รายละเอียดข่าว

โดยสังเขป โดยเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายคลองชลประทานหลังวัดท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๑ โดย
          จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณประตูเปิดปิดน้ำข้างนานายมน จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณประตูเปิดปิดน้ำ   
          คลองชลประทาน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๘๗๕.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี  
          พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย  
          รายละเอียดปรากฏตามแบบ รูป และรายการก่อสร้างของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เลขที่๑๖/๒๕๖๑    เอกสารประกอบ

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายคลองชลประทานหลังวัดท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๑
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ส.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม