เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย3 หมู่ที่10

    รายละเอียดข่าว

โดยสังเขป โดยเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓  หมู่ที่ ๑๐ โดยจุดเริ่มต้นโครงการ 
          บริเวณบ้านนายเยื้อน  จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณรอยต่อถนนคอนกรีตเดิม  ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร   
          ยาว ๒๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๐.๐๐ ตรม.    
          พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย  รายละเอียดปรากฏตามแบบ รูป และรายการ
          ก่อสร้างของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เลขที่ ๔/๒๕๖๑    เอกสารประกอบ

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย3 หมู่ที่10
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ส.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม