เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม

    รายละเอียดข่าว

ตาราง ปปช.07
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  จัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  ประจำภาคเรียนที่  1/2561  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  และโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม     
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ     เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  (กองการศึกษา)
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร        504,968.68.- บาท  (ห้าแสนสี่พันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทหกสิบแปดสตางค์)
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   14   มิถุนายน   2561    ราคากลาง   504,968.68.-  บาท
        -  นม ยู.เอช.ที.  ชนิดกล่อง  (รสจืด)  จำนวน  64,574  บาท  ราคากล่องละ  7.82  บาท 
เป็นเงิน 504,968.68.- บาท 
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    4.1 ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินโครงการอาหารเสริม  (นม)  โรงเรียน  ภาคเรียนที่  1/2561   ลงวันที่  21  มีนาคม  2561  หมวด  6  ราคาจัดซื้อนมโรงเรียน  ข้อ  19  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนเอกชนจัดซื้อนมตามราคากลางที่คณะรัฐมนตรีกำหนด  (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  2557)  เป็นราคาในการจัดซื้อ   ,  รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
   5.1 นางวิรัตน์  ร่วมกระโทก               ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ         ประธานกรรมการ
   5.2 นายสมประเสริฐ  ปลอดกระโทก     ตำแหน่ง   หัวหน้าฝ่ายการโยธา                            กรรมการ
   5.3 นางสาวนิราวรรณ  สร้อยกระโทก    ตำแหน่ง   ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา                        กรรมการ
 
 
 
(ลงชื่อ)…………………………………………..
       (นายสมศักดิ์  ธรรมวุฒิพงศ์)
       นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 มิ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม