เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

    รายละเอียดข่าว

ตาราง ปปช.07
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ  จัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  ยูเอชที  (รสจืด)  ขนาดบรรจุ  200  ซีซี  ชนิดกล่อง    จำนวน  24,160   กล่อง     จำนวน  32  วัน  (ระหว่างวันที่  16  พฤษภาคม  2561  ถึง   30  มิถุนายน  2561)  
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ     เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  (กองการศึกษา)
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร        188,931.20.- บาท  (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์)
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)              10   พฤษภาคม   2561                     
        อาหารเสริม  (นม)  นม ยู.เอช.ที.  ชนิดกล่อง  (รสจืด)  ราคากล่องละ  7.82  บาท 
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    4.1 ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินโครงการอาหารเสริม  (นม)  โรงเรียน  ภาคเรียนที่  1/2561   ลงวันที่  27  มีนาคม  2561
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
   5.1 นางวิรัตน์  ร่วมกระโทก              ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ         ประธานกรรมการ
   5.2 นายสมประเสริฐ  ปลอดกระโทก     ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายการโยธา                             กรรมการ
   5.3 นางสาวนิราวรรณ  สร้อยกระโทก    ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา                         กรรมการ

       (นายสมศักดิ์  ธรรมวุฒิพงศ์)
       นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม
    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม