เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู

    รายละเอียดข่าว

ตาราง ปปช.07

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ   ซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง  (มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาด  18,000  บีทียู   
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ     เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  (กองการศึกษา)
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร        105,000.- บาท  (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)              ๕    เมษายน   2561              
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    4.1 ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ 1   สำนักงบประมาณ  เดือนมีนาคม  2560
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
   5.1 นางวิรัตน์  ร่วมกระโทก               ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข      ประธานกรรมการ
   5.2 นางสมประเสริฐ  ปลอดกระโทก     ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายการโยธา              กรรมการ        
   5.3 นางสาวนิราวรรณ  สร้อยกระโทก   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา            กรรมการ        
 
 
           
 
(ลงชื่อ)…………………………………………..
       (นายสมศักดิ์  ธรรมวุฒิพงศ์)
       นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม
 
 
 
     เอกสารประกอบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 เม.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม