เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพินิจ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ ๙

    รายละเอียดข่าว

โดยสังเขป โดยเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ โดยจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ
         บ้านนายพินิจ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณกอไผ่ ขนาดกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว ๔๘.๐๐ เมตร
         หนา ๐.๑๐  เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๙๒  ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปและ
         รายการก่อสร้าง  ของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เลขที่ ๑๓/๒๕๖๑
  


    เอกสารประกอบ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพินิจ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ ๙
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ม.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม