เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายพินิจ หมู่ที่ ๙

    รายละเอียดข่าว

โดยสังเขป โดยเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพินิจ หมู่ที่ ๙ โดยจุดเริ่มต้น
           โครงการบริเวณเชื่อมถนน คสล. สายหลังปั๊มน้ำมันหมู่ที่ ๙ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายพินิจ
           (ช่วงที่ ๑) ขนาดกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว ๒๙.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๐  เมตร (ช่วงที่ ๒) ขนาดกว้าง     
           ๓.๘๐  เมตร  ยาว ๑๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๐  เมตร (ช่วงที่ ๓) ขนาดกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว   
           ๓๓.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๐  เมตร  หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๘๖.๐๐  ตารางเมตร พร้อม
           ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง 
           ของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เลขที่ ๓๔/๒๕๖๐


    เอกสารประกอบ

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายพินิจ หมู่ที่ ๙
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ม.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม