เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคลองมะกอก หมู่ที่ 3

    รายละเอียดข่าว

โดยเป็นค่าซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคลองมะกอก หมู่ที่ ๓ โดยจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ
         ทางเข้าคลองมะกอก จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณฝายน้ำล้น ขนาดกว้าง  ๔.๐๐  เมตร 
          ยาว ๗๐๕ เมตร หนา 0.1๕  เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๘๒๐  ตารางเมตร 
         พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑  ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง
         ของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เลขที่ ๓๒/๒๕๖๐  

    เอกสารประกอบ

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคลองมะกอก หมู่ที่ 3
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 พ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม