เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเลียบคลองชลประทาน 62 หมู่ที่ 9

    รายละเอียดข่าว

โดยสังเขป โดยค่าซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเลียบคลองชลประทาน ๖๒  หมู่ที่ ๙ ช่วงที่ ๑ จุดเริ่มต้น
          โครงการบริเวณสายโนนสะอาดใน จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านพักสีฟ้า ขนาดกว้าง  ๔.๐๐  เมตร 
           ยาว ๔๐0 เมตร หนา 0.10  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐  ตารางเมตร 
          ช่วงที่ ๒ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณหอพักข้าวหอม จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายเฉื่อย
          ขนาดกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว ๔๐0 เมตร หนา 0.10  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ 
           ตารางเมตร  ยาวรวม ๘๐๐  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐  ตารางเมตร
         พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑  ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง
         ของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เลขที่ 1๒/๒๕๖๑  


    เอกสารประกอบ

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเลียบคลองชลประทาน 62 หมู่ที่ 9
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม