เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังปั๊มน้ำมัน หมู่ที่ ๙

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังปั๊มน้ำมัน  หมู่ที่  ๙  ตำบลท่าเยี่ยม  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังปั๊มน้ำมัน หมู่ที่ 9 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณหน้าหอพักนายอุ่น จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าร้านค้าขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 747 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า
2,9๘๘  ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปและรายการก่อสร้างของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เลขที่ ๒๕/๒๕๖๐  วงเงินงบประมาณ  ๑,๑๕๔,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๑๓๔,๕๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน-)


    เอกสารประกอบ

เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังปั๊มน้ำมัน หมู่ที่ ๙
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ส.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม