เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


ยกเลิก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังปั๊มน้ำมัน หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าเยี่ยม

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมมีได้ดำเนินการประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังปั๊มน้ำมัน  หมู่ที่  ๙  ตำบลท่าเยี่ยม  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังปั๊มน้ำมัน หมู่ที่ 9 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณหน้าหอพักนายอุ่น จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าร้านค้าขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 747 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,9๘๘  ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปและรายการก่อสร้างของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เลขที่ ๒๕/๒๕๖๐  วงเงินงบประมาณ  ๑,๑๕๔,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๑๓๔,๕๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน-) เนื่องจากได้ตรวจพบข้อผิดพลาด การเปิดเผยราคากลางในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ราคากลางไม่ตรงกับราคาที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางอนุมัติ
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม จึงมีขอยกเลิกประกาศสอบราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังปั๊มน้ำมัน  หมู่ที่  ๙
 
ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๗  เดือน  กรกฏาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐


    เอกสารประกอบ

ยกเลิก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังปั๊มน้ำมัน หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าเยี่ยม
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม