เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


ประกาศสอบราคาจ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม)

    รายละเอียดข่าว

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม)
 
          เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม) ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ตั้งแต่วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  -  วันที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๘  (เว้นวันหยุดราชการ) ราคากลางของงานจ้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๔๓,๔๒๐  บาท  (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
๑.      เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒.      ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓.        ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.        ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
 
กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่   ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึง  ๑๖.๓๐  น. ในวันและเวลาราชการ  ระหว่างวันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  และในวันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอโชคชัยชั้น  ๒)  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 
กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐  น.  เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอโชคชัยชั้น  ๒)  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๑,๐๐๐  บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  ได้ที่  สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ระหว่างวันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ดูรายละเอียดได้ที่  www.gprocurement.go.th , www.dla.go.th  และ  www.tayiumcity.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๔๔๗๕-๖๔๗๐  ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
         
(นายสมศักดิ์  ธรรมวุฒิพงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม


    เอกสารประกอบ

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม)
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 เม.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม