เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยบ้านนายประคอง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเยี่ยม

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
................................................................
 
             ตามประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยบ้านนายประคอง  หมู่ที่  ๔  ลงวันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๕๘  ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา  จำนวน  ๑  ราย  นั้น
 
             ผลปรากฏว่า  มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด  ดังนี้
       
 
   
 

                             เป็นราคาที่รวม VAT                          เป็นราคาที่ไม่รวม VAT   
            
รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ  (บาท)
โครงการก่อสร้างถนน คศล. พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยบ้านนางประคอง  หมู่ที่  ๔  ตำบลท่าเยี่ยม ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
โชคชัยรวมทวี 1990
๑๑๗,๐๐๐ บาท
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘
 
                            
 
                            (นายสมศักดิ์  ธรรมวุฒิพงศ์)
                             นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม
 


    เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยบ้านนายประคอง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเยี่ยม
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 เม.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม