เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยบ้านนางประคอง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเยี่ยม

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
................................................................
 
             ตามประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยบ้านนางประคอง  หมูที่  ๔  ลงวันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๘  โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา  ในวันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.  ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน  ๑  ราย  นั้น
 
             คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา  จำนวน
๑  ราย  ดังนี้
๑.      ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยรวมทวี  1990
 
                             ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๙  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 
                   
 (นายสมศักดิ์  ธรรมวุฒิพงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม
 


    เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยบ้านนางประคอง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเยี่ยม
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 เม.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม