เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ ซอยศาลตาปู่-หน้าบ้านนายสมพงษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเยี่ยม

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
................................................................
 
             ตามประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ ซอยศาลตาปู่-หน้าบ้านนายสมพงษ์  หมู่ที่  ๓  ลงวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๘  ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา  จำนวน  ๒  ราย  นั้น
 
             ผลปรากฏว่า  มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด  ดังนี้
       
 
   
 

                             เป็นราคาที่รวม VAT                          เป็นราคาที่ไม่รวม VAT   
            
รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ  (บาท)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ ซอยศาลตาปู่-หน้าบ้านนายสมพงษ์  หมู่ที่  ๓  ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เจี๊ยบสูนค้าวัสดุ
๓๔๘,๐๐๐.- บาท
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘
 
                             
                   
                   (นายสมศักดิ์  ธรรมวุฒิพงศ์)
                   นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม


    เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ ซอยศาลตาปู่-หน้าบ้านนายสมพงษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเยี่ยม
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 เม.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม