เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ ซอยศาลตาปู่-หน้าบ้านนายสมพงษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเยี่ยม

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
................................................................
 
             ตามประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ ซอยศาลตาปู่-หน้าบ้านนายสมพงษ์  หมู่ที่  ๓  ลงวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๘  โดยกำหนดยื่นเอกสารเสนอราคา  ในวันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.  ในวันและเวลาราชการ  ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน  ๒  ราย  นั้น
 
             คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา  จำนวน   ๒  ราย  ดังนี้
๑.      ห้างหุ้นส่วนจำกัด  โชคชัยรวมทวี 1990
๒.      ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจี๊ยบสูนค้าวัสดุ
 
                             ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๒  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 
          
 (นายสมศักดิ์  ธรรมวุฒิพงศ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม


    เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ ซอยศาลตาปู่-หน้าบ้านนายสมพงษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเยี่ยม
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 เม.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม