เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยบ้านนางประคอง หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

    รายละเอียดข่าว

 
๑.      ชื่อโครงการ  โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยบ้านนางประคอง  หมู่ที่  ๔เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
๒.      วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๑๔๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๓.      ลักษณะงาน
โดยสังเขป  ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ  ซอยบ้านนางประคอง  หมู่ที่  ๔  ขนาดกว้าง  ๒  เมตร  ยาว  ๖๕  เมตร  หนา  ๐.๑๐  เมตร  หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  ๑๓๐  ตารางเมตร  พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๐.๔๐  เมตร  มอก. ชั้น  ๓  จำนวน  ๕๕  ท่อน  พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จำนวน  ๑  ป้าย  รายละเอียดปรากฏตามแบบ  รูป  และรายการก่อสร้างของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  เลขที่  ๐๕/๒๕๕๘
๔.      ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๘  เป็นเงิน  ๑๑๗,๐๐๐  บาท
 (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๕.      บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย  มีดังนี้
๕.๑  แบบบัญชีกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง
๕.๒  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
      ๖.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
           ๖.๑  นายภควันต์  บุญประสิทธิ์ ประธานกรรมการ
 
           ๖.๒  นายสุรสีห์  ศิลาพงษ์ กรรมการ
 
           ๖.๓  นางวิรัตน์  ร่วมกระโทก กรรมการ
                 
 
 


    เอกสารประกอบ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยบ้านนางประคอง หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม