เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. สายเข้าวัดป่าช้า หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเยี่ยม

    รายละเอียดข่าว

 
๑.      ชื่อโครงการ  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.  สายเข้าวัดป่าช้า  หมู่ที่  ๘  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
๒.      วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๓๑๔,๐๐๐  บาท  (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๓.      ลักษณะงาน
โดยสังเขป  ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. สายเข้าวัดป่าช้า  หมู่ที่  ๘  โดยวางท่อ  คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๐.๔๐  เมตร  มอก. ชั้น  ๓  จำนวน  ๑๙๐  ท่อน  พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน  ๑๙  บ่อ  พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จำนวน  ๑  ป้าย  รายละเอียดปรากฏตามแบบ  รูป  และรายการก่อสร้างของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  เลขที่  ๐๖/๒๕๕๘
๔.      ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๘  เป็นเงิน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท
 (สามแสนบาทถ้วน)
๕.      บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย  มีดังนี้
๕.๑  แบบบัญชีกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง
๕.๒  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
      ๖.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
           ๖.๑  นายภควันต์  บุญประสิทธิ์ ประธานกรรมการ
 
           ๖.๒  จ่าเอกชัยยุทธ  ผืนทรัพย์เจริญ กรรมการ
 
           ๖.๓  นางเบญจมาภรณ์  ยุติธรรม กรรมการ
                 
     เอกสารประกอบ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. สายเข้าวัดป่าช้า หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเยี่ยม
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม