เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบาน้ำและวางท่อระบายน้ำ ซอยศาลตาปู่ - หน้าบ้านนายสมพงา์ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

    รายละเอียดข่าว

 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ  ซอยศาลตาปู่-หน้าบ้านนายสมพงษ์ 
หมู่ที่  ๓  ตำบลท่าเยี่ยม
 
                เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ  ซอยศาลตาปู่-หน้าบ้านนายสมพงษ์  หมู่ที่  ๓  โดยการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง  ๐.๖๐  เมตร  ยาว  ๒๓๐  เมตร  ลึก  ๐.๔๐  เมตร  และวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๐.๔๐  เมตร  มอก. ชั้น  ๓  จำนวน  ๗๐  ท่อน  พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จำนวน  ๑  ป้าย  รายละเอียดปรากฏตามแบบ  รูป  และรายการก่อสร้างของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  เลขที่  ๐๒/๒๕๕๘  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๕๐,๐๐๐  บาท  (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
๑.      เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒.      ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓.        ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.        ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
 
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 
 
กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึง  ๑๖.๓๐  น. ในวันและเวลาราชการ  วันที่  ๒ – ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๘  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  และวันที่  ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๘  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอโชคชัยชั้น  ๒)  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 
กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐  น.  เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอโชคชัยชั้น  ๒)  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๒,๐๐๐  บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่  สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่  ๒ เมษายน  ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่  www.gprocurement.go.th , www.dla.go.th และ www.tayiumcity.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๔๔๗๕-๖๔๗๐  ในวันและเวลาราชการ
 
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมขอสงวนสิทธิ์การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมได้รับงบประมาณและมีเงินเพียงพอแล้วเท่านั้น  ซึ่งผู้ชนะการเสนอราคาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ กับทางเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมได้
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘
 
 
(นายสมศักดิ์  ธรรมวุฒิพงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม


    เอกสารประกอบ ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบาน้ำและวางท่อระบายน้ำ ซอยศาลตาปู่ - หน้าบ้านนายสมพงา์ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 เม.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม