เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยศาลตาปู่-หน้าบ้านนายสมพงษ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

    รายละเอียดข่าว

 
๑.      ชื่อโครงการ  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ  ซอยศาลตาปู่-หน้าบ้านนายสมพงษ์  หมู่ที่  ๓  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
๒.      วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๓๕๘,๐๐๐  บาท  (สามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๓.      ลักษณะงาน
โดยสังเขป  ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง  ๐.๖๐  เมตร  ยาว  ๒๓๐  เมตร  ลึก  ๐.๔๐  เมตร  และวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๐.๔๐  เมตร  มอก. ชั้น  ๓  จำนวน  ๗๐  ท่อน
พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จำนวน  ๑  ป้าย  รายละเอียดปรากฏตามแบบ  รูป  และรายการก่อสร้างของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  เลขที่  ๐๒/๒๕๕๘
๔.      ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๘  เป็นเงิน  ๓๕๐,๐๐๐  บาท
 (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๕.      บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย  มีดังนี้
๕.๑  แบบบัญชีกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง
๕.๒  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
      ๖.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
           ๖.๑  นายภควันต์  บุญประสิทธิ์ ประธานกรรมการ
 
           ๖.๒  จ่าเอกชัยยุทธ  ผืนทรัพย์เจริญ กรรมการ
 
           ๖.๓  นางเบญจมาภรณ์  ยุติธรรม กรรมการ
                 
     เอกสารประกอบ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยศาลตาปู่-หน้าบ้านนายสมพงษ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 เม.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม