เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. และถมดินซอยหน้าบ้านนายถวิล หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

    รายละเอียดข่าว

 
๑.      ชื่อโครงการ  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. และถมดินซอยหน้าบ้านนายถวิล  หมู่ที่  ๑  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
๒.      วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๔๐๓,๐๐๐  บาท  (สี่แสนสามพันบาทถ้วน)
๓.      ลักษณะงาน
โดยสังเขป  ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. และถมดินซอยบ้านนายถวิล  หมู่ที่  ๑  โดยการถมดินกว้าง  ๓  เมตร  ยาว  ๑๐๐  เมตร  สูง  ๑.๘๐  เมตร  หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  ๕๔๐  ลูกบาศก์เมตร วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๐.๖๐  เมตร  มอก.ชั้น ๓  จำนวน  ๙๐  ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน  ๑๐ บ่อ  พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จำนวน  ๑  ป้าย  รายละเอียดปรากฏตามแบบ  รูป  และรายการก่อสร้างของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  เลขที่  ๐๑/๒๕๕๘
๔.      ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๘  เป็นเงิน  ๓๙๘,๐๐๐  บาท
 (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๕.      บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย  มีดังนี้
๕.๑  แบบบัญชีกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง
๕.๒  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
      ๖.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
           ๖.๑  นายภควันต์  บุญประสิทธิ์ ประธานกรรมการ
 
           ๖.๒  นายสุรสีห์  ศิลาพงษ์ กรรมการ
 
           ๖.๓  นางวิรัตน์  ร่วมกระโทก กรรมการ
                 
     เอกสารประกอบ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. และถมดินซอยหน้าบ้านนายถวิล หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 เม.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม