เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดยายสระน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเยี่ยม

    รายละเอียดข่าว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดขยายสระน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเยี่ยม

 
 
๑.      ชื่อโครงการ  โครงการขุดขยายสระน้ำ  หมู่ที่  ๔  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
๒.      วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๑,๑๓๔,๙๘๒.-  บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อย-แปดสิบสองบาทถ้วน)
๓.      ลักษณะงาน
โดยสังเขป  พื้นที่ขุดสระน้ำ  ขนาดกว้าง  ๔๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๘๒.๐๐  เมตร  ลึก  ๓.๐๐  เมตร  ลาดเอียง  ๑:๑.๕  มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  ๒๑,๘๐๙.๐๐  ลูกบาศก์เมตร  หรือมีพื้นที่ขุดปากบนไม่น้อยกว่า  ๘,๑๙๐.๐๐  ตารางเมตร ทำการวางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐  เมตร จำนวน  ๒ แถว ๆ ละ  ๑๔  ท่อน , วางท่อส่งน้ำ  ๔๐  ท่อนรวม  ๖๘  ท่อนพร้อมทำการยาแนวต่อท่อดาดคอนกรีตหน้าท่อให้เรียบร้อยและทางเท้า คสล. ๙๒  ตารางเมตร
๔.      ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๘  เป็นเงิน  ๑,๐๙๒,๕๐๐.๐๐  บาท
 (หนึ่งล้านเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๕.      บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย  มีดังนี้
๕.๑  แบบบัญชีกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง
๕.๒  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
      ๖.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
           ๖.๑  นายภควันต์  บุญประสิทธิ์ ประธานกรรมการ
 
           ๖.๒  นายสุรสีห์  ศิลาพงษ์ กรรมการ
 
           ๖.๓  จ่าเอกชัยยุทธ  ผืนทรัพย์เจริญ กรรมการ
                 
 

 
 
 
(นายสมศักดิ์  ธรรมวุฒิพงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม
 
 
 


    เอกสารประกอบ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดยายสระน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเยี่ยม
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 มี.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม