เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดขยายสระน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลท่่าเยี่ยม

    รายละเอียดข่าว

 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการขุดขยายสระน้ำ  หมู่ที่  ๔  ตำบลท่าเยี่ยม
 
          เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการขุดขยายสระน้ำ  หมู่ที่  ๔  ตำบลท่าเยี่ยม  พื้นที่ขุดสระน้ำ  ขนาดกว้าง  ๔๕.๐๐ เมตร  ยาว  ๑๘๒.๐๐  เมตร  ลึก  ๓.๐๐  เมตร  ลาดเอียง  ๑:๑.๕  มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  ๒๑,๘๐๙.๐๐  ลูกบาศก์เมตร  หรือมีพื้นที่ขุดปากบนไม่น้อยกว่า  ๘,๑๙๐.๐๐  ตารางเมตร  ทำการวางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐  เมตร  จำนวน  ๒  แถวๆ ละ  ๑๔  ท่อน  วางท่อส่งน้ำ  ๔๐ ท่อน รวม  ๖๘  ท่อนพร้อมทำการยาแนวต่อท่อดาดคอนกรีตหน้าท่อให้เรียบร้อยและทางเท้า  คสล.  ๙๒  ตารางเมตร  พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จำนวน  ๑  ป้าย  รายละเอียดตามแบบ  รูปและรายการก่อสร้างของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๐๙๒,๕๐๐.๐๐  บาท  (หนึ่งล้านเก้าหมื่นสองพันห้าร้อย-บาทถ้วน) 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
๑.      เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒.      ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓.        ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.        ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
 
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 
 
กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่   ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึง  ๑๖.๓๐  น. ในวันและเวลาราชการ  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  และในวันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๕๘  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอโชคชัยชั้น  ๒)  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 
กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐  น.  เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอโชคชัยชั้น  ๒)  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๓,๐๐๐  บาท (สามพันบาทถ้วน) ได้ที่  สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ระหว่างวันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๕๘  ดูรายละเอียดได้ที่  www.gprocurement.go.th , www.dla.go.th  และ  www.tayiumcity.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๔๔๗๕-๖๔๗๐  ในวันและเวลาราชการ
 
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมขอสงวนสิทธิ์การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  และมีเงินเพียงพอแล้วเท่านั้น  ซึ่งผู้ชนะการเสนอราคาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ กับทางเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมได้
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘
 
 
(นายสมศักดิ์  ธรรมวุฒิพงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม


    เอกสารประกอบ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดขยายสระน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลท่่าเยี่ยม
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 มี.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม