เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเยี่ยม

    รายละเอียดข่าว

 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  ๙  ตำบลท่าเยี่ยม  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
          เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก  บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  ๙  ตำบลท่าเยี่ยม  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  ๕,๐๓๐,๐๐๐  บาท  (ห้าล้านสามหมื่นบาทถ้วน)
 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
๑.      เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.      ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓.        ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.        ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ณ  วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๕.        บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖.        บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗.        คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
 
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา  ๑๒.๐๐  น.  ณ  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐  เป็นต้นไป 
 
กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐  น. ถึงเวลา  ๑๑.๐๐  น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอโชคชัยชั้น ๒ )  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  และกำหนดเสนอราคาในวันที่   ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา  ๑๖.๐๐  น. เป็นต้นไป
 
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ  ๗,๕๐๐  บาท  ได้ที่  สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ในระหว่างวันที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น. ดูรายละเอียดได้ที่  www.gprocurement.go.th , www.dla.go.th และ  www.tayiumcity.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๔๔๗๕-๖๔๗๐  ในวันและเวลาราชการ
 
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมขอสงวนสิทธิ์ว่า  จะลงนามในสัญญาต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเท่านั้น
 
ประกาศ  ณ  วันที่   ๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗


    เอกสารประกอบ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเยี่ยม
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ย. 2557
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม