เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศสบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายกลางบ้านเชื่อมคุ้มโนนสะอาดในหมู่ที่ 9 ตำบลท่าเยี่ยม

    รายละเอียดข่าว

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายกลางบ้านเชื่อมคุ้มโนนสะอาดใน  หมู่ที่  9  ตำบลท่าเยี่ยม  โดยวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3 จำนวน 180 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 0.60 เมตร จำนวน 10 บ่อ พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย ราคากลาง 248,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)    เอกสารประกอบ ประกาศสบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายกลางบ้านเชื่อมคุ้มโนนสะอาดในหมู่ที่ 9 ตำบลท่าเยี่ยม
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.ย. 2557
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม