เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

 

การคมนาคม
              ตำบลท่าเยี่ยมมีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ดังนี้
                            - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 สายโชคชัย - เดชอุดม
                            - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 271 สายโชคชัย – ครบุรี
                            - ทางหลวงชนบทหมายเลข นม 2045 สายโนนเพชร – ดอนไพล
                            - เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่สภาพเป็นถนนลาดยาง คอนกรีต และลูกรัง
 
การโทราคมนาคม
  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข
-
แห่ง
  โทรศัพท์สาธารณะ
19
แห่ง
 
การไฟฟ้า
            ตำบลท่าเยี่ยมได้รับการบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโชคชัย สู่หมู่บ้าน
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
  ลำน้ำ ลำห้วย 11 สาย
  ฝาย 2 แห่ง
  บ่อบาดาล บ่อน้ำตื้น 31 แห่ง
  สระน้ำ 39 แห่ง
  ประปาหมู่บ้าน 11 แห่ง