เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
สภาพทางสังคม

 

โรงเรียน
  โรงเรียนประถมศึกษา
6
แห่ง ( ประถมขยายโอกาส 3 แห่ง )
  โรงเรียนมัธยมศึกษา
1
แห่ง
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
16
แห่ง
 
สถาบันและองค์กรการศาสนา
  วัด / สำนักสงฆ์ 12
แห่ง
  มัสยิด -  
  ศาลเจ้า - แห่ง
  โบสถ์ - แห่ง
 
การสาธารณสุข
  สถานีอนามัย 2 แห่ง
  ศูนย์แพทย์ชุมชน 1 แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ที่พักสายตรวจ 2 แห่ง
  รถดับเพลิง 1
แห่ง