เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
สภาพทั่วไป

 

สภาพทั่วไปและที่ตั้ง

              ตำบลท่าเยี่ยมได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551

              เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอห่างจากที่ว่าการอำเภอโชคชัยประมาณ 12 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศของตำบลท่าเยี่ยมมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มด้านทิศตะวันตกและเป็นเนินสูงสลับภูเขาด้านทิศตะวันออกของตำบล มีลำน้ำธรรมชาติที่ไหลผ่านได้แก่ ลำน้ำมูล และมีเนื้อที่ประมาณ 103 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อตำบลใกล้เคียง ดังนี้

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลแหลมทอง , ตำบลหนองหัวแรตและตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลกระโทก และตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

 

ประชากร

             ประชากรทั้งสิ้น 11,262 คน แยกเป็น ชาย 5,550 คน หญิง 5,712 คน ( ข้อมูล ณ กันยายน 2564 )

หมู่ที่

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนครัวเรือน

1

200

196

396

117

2

317

330

647

199

3

413

416

829

235

4

366

399

765

293

5

210

231

441

343

6

177

182

359

194

7

386

388

774

278

8

600

616

1,216

507

9

466

461

927

1,589

10

376

406

782

251

11

209

192

401

136

12

447

473

920

281

13

582

564

1,146

384

14

337

363

700

211

15

267

304

571

261

16

197

191

388

152

รวม

5,550

5,712

11,262

5,431