เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
สภาพทั่วไป

 

สภาพทั่วไปและที่ตั้ง

              ตำบลท่าเยี่ยมได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550

              เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอห่างจากที่ว่าการอำเภอโชคชัยประมาณ 12 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศของตำบลท่าเยี่ยมมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มด้านทิศตะวันตกและเป็นเนินสูงสลับภูเขาด้านทิศตะวันออกของตำบล มีลำน้ำธรรมชาติที่ไหลผ่านได้แก่ ลำน้ำมูล และมีเนื้อที่ประมาณ 103 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อตำบลใกล้เคียง ดังนี้

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลแหลมทอง , ตำบลหนองหัวแรตและตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลกระโทก และตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

 

ประชากร

             ประชากรทั้งสิ้น 11,314 คน แยกเป็น ชาย 5,582 คน หญิง 5,732 คน ( ข้อมูล ณ 11 ตุลาคม 2565 )

หมู่ที่

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนครัวเรือน

1

195

191

386

118

2

318

326

644

200

3

422

423

845

240

4

362

403

765

295

5

228

233

461

390

6

175

188

363

196

7

391

384

775

282

8

587

618

1,205

521

9

487

473

960

1,624

10

383

415

798

255

11

200

189

389

137

12

451

472

923

285

13

579

549

1,128

407

14

334

364

698

216

15

264

310

574

273

16

197

191

388

156

รวม

5,582

5,732

11,314

5,599