เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

 

สภาพทั่วไปและที่ตั้ง

              ตำบลท่าเยี่ยมได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550

              เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอห่างจากที่ว่าการอำเภอโชคชัยประมาณ 12 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศของตำบลท่าเยี่ยมมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มด้านทิศตะวันตกและเป็นเนินสูงสลับภูเขาด้านทิศตะวันออกของตำบล มีลำน้ำธรรมชาติที่ไหลผ่านได้แก่ ลำน้ำมูล และมีเนื้อที่ประมาณ 103 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อตำบลใกล้เคียง ดังนี้

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลแหลมทอง , ตำบลหนองหัวแรตและตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลกระโทก และตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

 

ประชากร

             ประชากรทั้งสิ้น 11,314 คน แยกเป็น ชาย 5,582 คน หญิง 5,732 คน ( ข้อมูล ณ 25 ตุลาคม 2566 )

หมู่ที่

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนครัวเรือน

1

193

184

377

119

2

313

330

643

204

3

427

421

848

243

4

364

397

761

300

5

241

257

498

399

6

175

189

364

201

7

396

388

784

288

8

589

624

1,213

565

9

497

479

976

1,648

10

379

412

791

256

11

193

192

385

136

12

462

469

931

286

13

577

547

1,124

410

14

338

364

702

225

15

265

315

580

295

16

202

192

394

158

รวม

5,611

5,760

11,371

5,733