เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

นางเต็มดวง แสงสุระ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน