เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสายชล  เพชรล้ำ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ
  นางสายชล เพชรล้ำ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
          นายธนากร กีเรียง
นางสาววรรณภา โกนกระโทก
นางสาวดารุณี ไชยเดช
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
     


 
นางสาวสุวิมล  หาดทะเล

นายธวัชชัย  ทอนกระโทก
จ้างเหมาบริการสารสนเทศ

พนักงานขับรถ EMS
 


นายประสิทธิ์  กรวดกระโทก
นายพร เป็นกระโทก
นายสมยศ  แยกโคกสูง
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
 คนงานประจำรถขยะนายรังสรรค์  พลยุทธภูมิ
นายสุชาติ ม่วงกระโทก
นายสุทธิพงษ์  เงียบกระโทก
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
        


นายสมหมาย  โสดกระโทก
นายสมชาย โสดกระโทก นายเดชา ฉัตรครบุรี
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป คนงานประจำรถขยะ