เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสายชล  เพชรล้ำ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ  ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางสายชล  เพชรล้ำ

นายธนากร  กีเรียง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
 
นางสาววรรณภา  โกนกระโทก
นางสาวดารุณี  ไชยเดช
นางสาวสุวิมล  หาดทะเล
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จ้างเหมาบริการสารสนเทศ


นายประสิทธิ์  กรวดกระโทก
นายพร เป็นกระโทก
นายสมยศ  แยกโคกสูง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
 คนงานประจำรถขยะนายรังสรรค์  พลยุทธภูมิ
นายสมพร ศรียงค์พเนา
นายสุทธิพงษ์  เงียบกระโทก
คนงานประจำรถขยะ
จ้างเหมา
คนงานประจำรถขยะนายสมหมาย  โสดกระโทก
นายสมชาย โสดกระโทก นายเดชา ฉัตรครบุรี
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ     นายเดชาธร  ชาวกระโทก
นายชาญชัย  กอบสันเที๊ยะ
นายธีรวุฒิ สนสุผล
 จ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกขยะ
จ้างเหมา
จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะนายประนิตย์  คิดการ
นายปราโมทย์  พิมพ์เสน

จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ
จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ