เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ

  นางสายชล เพชรล้ำ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

 
  นางสาวเสาวภา  คุ้มกระโทก
นางสาวอิชญา ตากกระโทก
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม


นายประสิทธิ์ กรวดกระโทก
 นายรังสรรค์ พลยุทธภูมิ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ  คนงานประจำรถขยะ

นายสมหมาย ตากระโทก 
นายสมยศ  แยกโคกสูง 
คนงานทั่วไป  คนงานประจำรถขยะ