เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
กองการศึกษา


  
  นางสาววรรณดา กอยเมืองปัก
 
  รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
 

นายรัฐนนท์  กลิ่นวงศ์
 

 นักวิชาการศึกษา  

 
 
นางสาวนิราวรรณ สร้อยกระโทก  
นางสาวอินทิรา โนนใหม่
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
จ้างเหมาสารสนเทศ 
 
นางลักษณา  สนกระโทก นางสาวศิริรัตน์ โพธิ์ศรีทอง
นางสาวเกศรินทร์  ลอยสันเทียะ
ผู้ดูแลเด็กฯ ผู้ดูแลเด็กฯ
ผู้ดูแลเด็กฯ
         


          
นางสาวเพ็ญนภา แสดกระโทก
นางสาวประภาพรรณ ชุ่มกระโทก
นายธนวัฒน์ เลขะวัฒนะ
ผู้ดูแลเด็กฯ
ผู้ดูแลเด็ก
พนักงานขับรถยนต์

    
 

นายชาญเดช เกลียวกระโทก
 

ภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก