เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
กองการศึกษา


 


 
  นางสาววรรณดา กอยเมืองปัก
 
  รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 

       ว่าง


         หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

     
 

          
       นายณัฐนนท์  กลิ่นวงศ์

          นางเปรมยุดา โยนกระโทก
     นักวิชาการศึกษา

             ครู คศ.2นางสาวนิราวรรณ สร้อยกระโทก  นางสาวเพ็ญนภา แสดกระโทก
นางสาวอินทิรา โนนใหม่
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
จ้างเหมาสารสนเทศ


 
นางสาวธัญญารัตน์ โนนใหม่ นางสาวอภิญญา หมิวกระโทก
นางสาวเกศรินทร์  ลอยสันเทียะ
ผู้ดูแลเด็กฯ ผู้ดูแลเด็กฯ
ผู้ดูแลเด็กฯ

นายชาญเดช เกลียวกระโทก
นางสาวประภาพรรณ ชุ่มกระโทก
นายธนวัฒน์ เลขะวัฒนะ
ภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผู้ดูแลเด็ก
พนักงานขับรถยนต์