เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
กองการศึกษา


  
  นางสาววรรณดา กอยเมืองปัก
 
  รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
          

นายรัฐนนท์  กลิ่นวงศ์
      นางเปรมยุดา โยนกระโทก

 นักวิชาการศึกษา                      ครู

 นางสาวนิราวรรณ สร้อยกระโทก  นางสาวเพ็ญนภา แสดกระโทก
นางสาวอินทิรา โนนใหม่
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ผู้ดูแลเด็ก
จ้างเหมาสารสนเทศ 
 
นางลักษณา  สนกระโทก นางสาวศิริรัตน์ โพธิ์ศรีทอง
นางสาวเกศรินทร์  ลอยสันเทียะ
ผู้ดูแลเด็กฯ ผู้ดูแลเด็กฯ
ผู้ดูแลเด็กฯ
         


          
นาชาญเดช เกลียวกระโทก
นางสาวประภาพรรณ ชุ่มกระโทก
นายธนวัฒน์ เลขะวัฒนะ
ภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผู้ดูแลเด็ก
พนักงานขับรถยนต์