เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
กองการศึกษา


   
 
  พ.จ.อ.วัชนันท์  วรางค์พิสุทธิ์
 
  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 


 

-ว่าง-
 

 ครูผู้ดูแลเด็กฯ  
   
นางสาวนิราวรรณ สร้อยกระโทก    นางสกุลตรา อาจวิชัย
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
นางลักษณา สอนกระโทก ว่าง
ว่าง
ผู้ดูแลเด็กฯ ผู้ดูแลเด็กฯ
 ผู้ดูแลเด็ก ฯ
     

-ว่าง-  

 พนักงานขับรถนักเรียน